BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Czas na podsumowanie
19.09.2016
Zakończyła się dwudniowa odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna DGW, zorganizowana w 10. Wrocławskim Pułku Dowodzenia.

Udział w niej wzięła kadra dowódcza DGW oraz wszyscy dowódcy podległych jednostek wojskowych. Spotkanie było poświęcone rozliczeniu działalności w pierwszej połowie roku i określeniu kierunków działania na najbliższe miesiące.

 
 
Odprawie przewodniczył dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb. Zasadniczym założeniem cyklicznych obrad jest ocena osiągnięcia najistotniejszych celów oraz realizacji najważniejszych zadań wynikających z planów działalności jednostek w określonym czasie. I tym razem, każdy z dowódców przedstawił meldunek o bieżącej działalności, najważniejszych zrealizowanych zadaniach służących osiągnięciu założonych celów oraz stopniu ich realizacji. W swoich wystąpieniach oficerowie zgłaszali także wnioski i propozycje do realizacji przedsięwzięć na dwa ostatnie kwartały 2016 roku.
 
Szef oddziału wychowawczego DGW płk Mariusz Bednarz zanalizował stan dyscypliny w DGW i jednostkach podległych w I połowie 2016 roku. W swoim wystąpieniu wymienił elementy kształtowania zaangażowanych i zdyscyplinowanych postaw żołnierzy. Omówił wpływ i korzyści płynące ze stosowania pozytywnych czynników motywujących żołnierzy, które dają wymierne efekty w codziennej służbie. Przedstawił także efekty działań profilaktycznych prowadzonych przez oddział wychowawczy DGW. Zasygnalizował także prognozowane zagrożenia i przedstawił zalecenia w zakresie dyscypliny wojskowej na kolejne półrocze. Szczególnie podkreślił znaczenie Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego WP w kształtowaniu postaw wśród wojskowych, przypomniał potrzebę regularnego szkolenia podwładnych z Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP i stałe wpajanie zasad w nim zawartych.
 

 
Podsumowując obrady szef Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa płk Witold Lipiński położył szczególny nacisk na tematykę związaną z przestrzeganiem dyscypliny, prawidłowym realizowaniem kontroli i nadzorów służbowych oraz wydatków budżetowych.

***


Trzy dni wcześniej (12-14 września br.) przeprowadzone zostało szkolenie logistyczne pionu technicznego DGW, któremu przewodniczył zastępca dowódcy - szef Logistyki płk Krzysztof Kseń. Szef wydziału technicznego ppłk Jacek Gac przeprowadził rozliczenie realizacji zasadniczych zadań zabezpieczenia technicznego oraz wskazał główne kierunki działania w podsystemie technicznym Dowództwa Garnizonu Warszawa na 2017 rok.

Celem trzydniowego spotkania było zapoznanie uczestników jednostek wojskowych podległych DGW z bieżącą tematyką dotyczącą funkcjonowania podsystemu logistyki. W trakcie przedsięwzięcia zostało również zaprezentowane szkolenie z przyjęcia środków transportu i maszyn z gospodarki narodowej (tj. rozwinięcie bazy mobilizacyjnej PRT) połączone z praktycznym pokazem, które przeprowadził szef sekcji logistyki z 10 wrocławskiego pułku dowodzenia mjr. Przemysław Kęsicki.
 
Tekst: ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch
Foto: mł. chor. A. Petryszyn
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych