BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
NSR
Change version

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach
Autor: Zespół do spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

16. Jakie świadczenia otrzymywał będzie pracodawca z tytułu wykonywania obowiązków w ramach NSR przez jego pracownika?

Pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe przyznano określone świadczenia finansowe, rekompensujące koszty poniesione przez nich z tytułu utrudnień związanych z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia lub do służby okresowej.

Pracodawcom przysługiwać będzie świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza. Świadczenie to obejmie wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy w czasie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed jego powołaniem po raz pierwszy do okresowej służby wojskowej.

Świadczenie wypłacane będzie na udokumentowany wniosek pracodawcy. Kwotę świadczenia ustali szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we wniosku pracodawcy, nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.

Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

 

17. Czy żołnierzom, posiadającym uprawnienia emerytalne, przyznano uprawnienia w tym zakresie z tytułu służby w NSR?

Szczególne uprawnienia emerytalne przysługują tylko żołnierzom rezerwy posiadającym wojskowe uprawnienia emerytalne (byłym żołnierzom zawodowym).

Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy do wysługi emerytalnej. Emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej, a jeżeli okres ten był krótszy niż rok, to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby.

Ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej, niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej.

 

18. Jakie należności finansowe będzie otrzymywał żołnierz rezerwy z tytułu wykonywania obowiązków w ramach NSR?

Żołnierzom rezerwy, posiadającym nadane przydziały kryzysowe, przysługuje uposażenie za czas udziału w ćwiczeniach i okres pełnienia służby okresowej. Zasady wypłacania uposażenia za okres ćwiczeń reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.). Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową.

Niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej, jeżeli wynagrodzenie żołnierza rezerwy z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej, przysługuje mu w tym czasie rekompensata finansowa w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem. Podobne świadczenie przysługuje żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 

19. Do kogo adresowana jest służba przygotowawcza? Jaki jest czas trwania służby przygotowawczej

Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (art. 55 ust. 1 pkt 2). Służba przygotowawcza jest formą przygotowania wojskowego osób zgłaszających chęć służby w NSR. Inaczej, służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek osiemnastu lat i wykształcenie:

 

1) wyższe, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

2) co najmniej średnie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

3) co najmniej gimnazjalne, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.


Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

1) dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;

2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;

3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

 

20. Czy można pełnić służbę przygotowawczą w kilku okresach, a jeżeli tak, to w jakich przypadkach?

Służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyższych, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Szczegółowe warunki, terminy powoływania do służby przygotowawczej, w tym wzór wniosku i dokumenty składane o powołanie do tej służby oraz przypadki i terminy zwalniania z tej służby, przebieg służby przygotowawczej i czas trwania kształcenia określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.

 

Zobacz również:

 

Wyszukiwarka stanowisk

Narodowe Siły Rezerwowe - Vademecum

Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych